Cenník výkonov nehradených zo zdravotného poistenia

Ambulancia praktického lekára pre dospelých, VPL s.r.o.

MUDr. Zuzana Melíšková

Ťahanovská 56A, 040 13 Košice

(platný od 20.8.2022)


Aktuálny cenník výkonov nehradených zo zdravotného poistenia vo formáte pdf si môžte stiahnuť tu (kliknite na obrázok pdf):
Stiahnuť cenník v pdf

Lekárske prehliadky a lekársky posudok – výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti:
na vedenie motorového vozidla v potrebnom rozsahu20 €
na vedenie motorového vozidla po 60-ke v potrebnom rozsahu10 €
pre držanie a nosenie zbraní,zbrojného pasu v potrebnom rozsahu45 €
pred pobytom v zahraničí,pre let lietadlom a pod15 €
pred prácou a štúdiom v zahraničí v potrebnom rozsahu15 €
pred nástupom na špecializačný kurz15 €
pre štúdium (SOU, SŠ, VŠ)3 €
prehliadka pracovníkov, ktorí vykonávajú epidemiolog. závažné činnosti, vrátane vystavenia zdravotného preukazu10 €

Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu:
preventívna prehliadka (PP) na žiadosť fyzickej, alebo právnickej osoby (mimo PP. 1x za 24 mesiacov hradenej ZP) 30 €
vstupná PP v súvislosti s výkonom povolania 30 €
periodická PP v súvislosti s výkonom povolania 30 €
výstupná PP v súvislosti s výkonom povolania 30 €
mimoriadna PP v súvislosti s výkonom povolania 30 €
PP pracovníkov, ktorí pracujú podľa osobitných predpisov, napr. SBS služby 30 €

Výkony na výslovnú žiadosť pacienta, alebo iného subjektu:
odborná konzultácia na žiadosť pacienta každých 10 min 12 €
komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky nehradenej zo zdravotného poistenia, pred cestou do zahraničia a pod 12 €
EKG vyšetrenie s popisom na vlastnú žiadosť pacienta 9 €
odbery biologického materiálu,/ krv, moč, výtery/ na žiadosť pacienta,(U vyšetrení biologického materiálu na vlastnpa pacienta je potřebné uhradiť aj platbu za laboratórne vyšetrenie příslušnému laboratóriu 7 €
klinické vyšetrenie na alkohol a návykové látky 20 €
vyšetrenie nekapitovaného pacienta.a cudzinca na vlastnú žiadosť 25 €
FOB 9 €
CRP 6 €
vyšetrenie glukózy 4 €
vyšetrenie protilátok proti ochoreniu Covid-19 12 €
vyšetrenie troponinu 6 €
vyšetrenie DD 6 €
Antigenový test na ochorenie Covid-19 10 €
vyšetrenie glykovaného hemoglobínu 6 €

Administratívne výkony:
vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely 12 €
výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta 8 €
vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie - na žiadosť občana 30 €
príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín od požiadania (nadštandard) 15 €
vypísanie lekárskej správy v cudzom jazyku 25 €
lekársky nález pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podľa zákona 448/2008 z.z. 8 €

Výkony pre komerčné poisťovne:
správa o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne 25 €
bodové ohodnotenie úrazu 20 €