Cenník výkonov nehradených zo zdravotného poistenia

Ambulancia praktického lekára pre dospelých, VPL s.r.o.

MUDr. Zuzana Melíšková

Budapeštianska 42-44, 040 13 Košice

(platný od 20.8.2022)


Aktuálny cenník výkonov nehradených zo zdravotného poistenia vo formáte pdf si môžte stiahnuť tu (kliknite na obrázok pdf):
Stiahnuť cenník v pdf

Lekárske prehliadky a lekársky posudok – výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti:
na vedenie motorového vozidla v potrebnom rozsahu20 €
na vedenie motorového vozidla po 60-ke v potrebnom rozsahu10 €
pre držanie a nosenie zbraní,zbrojného pasu v potrebnom rozsahu45 €
pred pobytom v zahraničí,pre let lietadlom a pod15 €
pred prácou a štúdiom v zahraničí v potrebnom rozsahu15 €
pred nástupom na špecializačný kurz15 €
pre štúdium (SOU, SŠ, VŠ)3 €
prehliadka pracovníkov, ktorí vykonávajú epidemiolog. závažné činnosti, vrátane vystavenia zdravotného preukazu10 €

Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu:
preventívna prehliadka (PP) na žiadosť fyzickej, alebo právnickej osoby (mimo PP. 1x za 24 mesiacov hradenej ZP) 30 €
vstupná PP v súvislosti s výkonom povolania 30 €
periodická PP v súvislosti s výkonom povolania 30 €
výstupná PP v súvislosti s výkonom povolania 30 €
mimoriadna PP v súvislosti s výkonom povolania 30 €
PP pracovníkov, ktorí pracujú podľa osobitných predpisov, napr. SBS služby 30 €

Výkony na výslovnú žiadosť pacienta, alebo iného subjektu:
odborná konzultácia na žiadosť pacienta každých 10 min 12 €
komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky nehradenej zo zdravotného poistenia, pred cestou do zahraničia a pod 12 €
EKG vyšetrenie s popisom na vlastnú žiadosť pacienta 9 €
odbery biologického materiálu,/ krv, moč, výtery/ na žiadosť pacienta,(U vyšetrení biologického materiálu na vlastnpa pacienta je potřebné uhradiť aj platbu za laboratórne vyšetrenie příslušnému laboratóriu 7 €
klinické vyšetrenie na alkohol a návykové látky 20 €
vyšetrenie nekapitovaného pacienta.a cudzinca na vlastnú žiadosť 25 €
FOB 9 €
CRP 6 €
vyšetrenie glukózy 4 €
vyšetrenie protilátok proti ochoreniu Covid-19 12 €
vyšetrenie troponinu 6 €
vyšetrenie DD 6 €
Antigenový test na ochorenie Covid-19 10 €
vyšetrenie glykovaného hemoglobínu 6 €

Administratívne výkony:
vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely 12 €
výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta 8 €
vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie - na žiadosť občana 30 €
príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín od požiadania (nadštandard) 15 €
vypísanie lekárskej správy v cudzom jazyku 25 €
lekársky nález pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podľa zákona 448/2008 z.z. 8 €

Výkony pre komerčné poisťovne:
správa o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne 25 €
bodové ohodnotenie úrazu 20 €